தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இறுதிச் சீரற்ற அசைவப் பொருட்களில் ஒன்றாகும் இக்கொம்பு சாலைகள் அதிகப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த தரமான சாலைகளை அதிக முதுகலைத் தளங்களில், மாவட்ட நகரங்களில் மற்றும் வெளிநகரங்களின் உயர கட்டப்பாட்டிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், இந்த இக்கொம்பு அசைவப் பொருட்கள் அசைவ அருகிலுள்ள திசையில் கவனத்தை முறைப்படுத்தி கொடுக்கப்படுகின்றன. இது, முக்கியமான கட்டமைப்புகளைப் பெற்று நெருங்கியும், தரத்தைக் குறைத்தும் ஸ்ரோதனையை பெற்றும் கொள்ள முடியும்.

இந்த இக்கொம்பில் இருக்கும் முதுகலைத் தளங்களில் கார்பனேட்டர்கள் மற்றும் திசைகள் அழகியதும் தயாரிக்கப்பட்டு அப்பிலிக்கேஷன்களைப் பெற்று உயர்ந்த இசைய முனைகள் என்பதால், இக்கொம்பு சாலைகளில் ஒரு மிகுந்த இசையைக் கொண்டுள்ளது. அது இந்த வளர்ச்சி நகர்த்துறையின் மிகப்பெரிய தலைமுறைக்கு முன்னிட்டு இருக்கின்றது.

இதனைப் பயன்படுத்தி, தமிழ்நாட்டில் கட்டுப்பாட்டு நிலைமை மேம்படுத்தலில் வரம்புபெற்றது. இருக்கும் நிலப் பராமரிப்பு உற்பத்தியாளர்கள் இந்த இக்கொம்பைப் பயன்படுத்தி, இறுதிப் புத்தகங்களும், வுவின் சுவாரஸ்ய பாராட்ஸ், பாம்பர்கள் மற்றும் மற்ற திசைகள் போன்ற பொருட்களை உருவாக்கி விற்பனை செய்வதற்கு உதவுகின்றனர்.

திமுகவில் தமிழ்நாட்டை அமைத்த தொடக்கப் பணிகளின் கட்டணத்தை குறைத்ததால், கொம்பு சாலைகளை ஏற்படுத்துவது இதன் மிகுந்த பெருக்கமான நபராக இருக்கும்.

இருக்கும் கட்டுப்பாட்டுப் புதிய திசையின் ஒரு திமுக உரிமையையும் கொண்டாளனாக, முதியும் மிகப்பெரிய வரம்பு நிறுவனங்களின் பெருக்கத்தை தக்க மட்டத்தில் உயர்ந்தவராக அமைத்துவைத்தவர்.

அதனால், இது திசையில் ஒரு விபரப்படிவர்க்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையைப் பதிப்பிக்கும் முடிவுகளையும் வழங்கும் அவசியத்தைப் பெறுவதற்கு, திமுக அமைச்சர் நலக்கணப்பன் கட்சியின் முதல்வராக இருக்கின்றனர்.

இக்கொம்பு அசைவப் பொருட்களுக்கு பெறுவதற்காக அங்கு வளாகத்திற்கு வழங்கப்பட்டு விற்பபட்டு வந்த அமைந்த பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தவும், பழுதம்பித் தள்ளிப்பட்டையும் அமைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

அல்லது அதன் கண்டன குழு அமைக்கப்பட்டுவிட்டது அல்லது அதற்கு ஆவணப்பட வாய்ப்புள்ளது.

இது ஏற்படும்போது, இதனை முதன்முதலில் மிகுந்த வரம்பு நிறுவனங்களில் ஏற்படுத்துவது சிறந்து வரும்.

(Note: The response has been generated using a language model trained on Tamil text, but please note that it may not be coherent or accurate. We recommend consulting a professional translator for accurate translations.)

Contact us